Nasze projekty

Poznaj projekty badawcze realizowane w naszym zespole, przez ostatnie lata zdobyliśmy finansowanie dla naszych pomysłów od instytucji takich jak Narodowe Centrum Nauki, Fundacja Nauki Polskiej, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy i wcześniej granty Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego czy Funduszu Nauki Polskiej.

Kataliza heterogeniczna

Nasz główna dziedzina badań naukowych, zaowocowała wieloma projektami i współpracą z jednostkami naukowymi i przemysłem

Chemia konsterwatorska

Budujemy świadomość naukowego podejścia do rozwiązywania problemów konserwacji sztuki i obiektów dziedzictwa kulturowego

Realizowane projekty:

2023

 

2017-2015

Narodowe Centrum Nauki, SONATA12, 2016/23/D/ST5/00451
Nanoceluloza+nanocząstki metali. Synteza i badania funkcjonalizowanej nanocelulozy w kierunku immobilizacji nanocząstek metali.
kierownik dr Dominika Pawcenis

Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM 10, no. 2015/19/N/ST8/00181
Opracowanie technik spektroskopowej analizy powierzchni do badania zależności pomiędzy strukturą i aktywnością katalizatorów. Badania in situ, operando i obrazowanie AFM/Raman
mgr Damian K. Chlebda

Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM 12, no. 2016/23/N/ST8/01522
Hierarchiczne projektowanie katalizatorów dopalania metanu na bazie metalowych nośników strukturalnych
kierownik mgr inż Ewelina Salamon

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki w ramach programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego no. 15d/II/2013/PL09; 01.04.2015 – 30.04.2016
Wielokulturowa Rzeczpospolita w czasach Zygmunta Augusta
dr hab. Joanna Łojewska; dr Monika Koperska; dr Jacek Bagniuk; mgr Dominika Pawcenis; mgr Damian Chlebda

Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM 7, 2014/13/N/ST4/04089
Opracowanie metody analiz rozkładu mas cząsteczkowych fibroiny za pomocą chromatografii żelowej
kierownik mgr Dominika Pawcenis


2014-2010

Narodowe Centrum Nauki, OPUS5,  2013/09/B/ST8/00171
Od centrum aktywnego do reaktora: projektowanie aktywności katalizatorów z tlenków metali dla nośników strukturalnych o wysokich parametrach transportu masy i ciepła
kierownik dr hab. Joanna Łojewska

Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM2, 2011/03/N/ST8/05129
Projektowanie aktywnych nanostruktur katalitycznych na nośnikach w postaci struktur krótkokanałowych do dopalania metanu i węglowodorów – mechanizm i kinetyka reakcji
kierownik mgr inż Przemysław Jodłowski

Grant badawczy MNSW NN 523556638 (2010-2013)
Strukturalny reaktor do dopalania lotnych związków organicznych oparty na nanokompozytowym katalizatorze tlenkowym – alternatywa dla monolitów ceramicznych z metalami szlachetnymi
kierownik J. Łojewska

Grant badawczy NN 209 438639 (2010-2014)
Nanokompozytowy strukturalny katalizator do usuwania tlenków azotu z turbin biogazowych
kierownik J. Łojewska

Projekt POMOST FNP (2010-2014)
High performance nanocomposite catalyst for structured reactors. Utilization of exhaust gases from biogas turbines
kierownik J. Łojewska

Narodowe Centrum Nauki, PRELUDUM1, 2011/01/N/ST4/03604
Metody spektroskopii operando i in situ do badania mechanizmu degradacji polipeptydów na przykładzie fibroiny
promotor J. Łojewska, doktorant mgr Monika Koperska

2011/03/N/ST8/05129
Projektowanie aktywnych nanostruktur katalitycznych na nośnikach w postaci struktur krótkokanałowych do dopalania metanu i węglowodorów – mechanizm i kinetyka reakcji
promotor J. Łojewska

dofinansowanie udziału w COST FA0904 (2011-2013)
Aktywny materiał opakowaniowy. Ograniczenie aktywności drobnoustrojów i usuwanie lotnych związków organicznych w opakowaniach z żywnością poprzez wykorzystanie nanocząstek srebra rozproszonych w matrycy zeolitowej do powlekania lub wypełniania papieru
kierownik J. Łojewska

Akcja COST FA0904 (2011-2014)
Eco-sustainable Food Packaging Based on Polymer Nanomaterials
przedstawiciel Polski J. Łojewska

SPB 811/N-COST/2010/0 do COST FA0904 (2011-2014)
Eco-sustainable Food Packaging Based on Polymer Nanomaterials
kierownik J. Łojewska

2011/03/B/ST8/05455 (2012-2015)
Piany stałe jako efektywny nośnik katalizatora – badania podstawowe transportu pędu, ciepła i masy
główny wykonawca – J. Łojewska

2009-2000

PB/KBN/03/T09C/016/26 (2003-2006)
Nowy reaktor katalityczny z wypełnieniem strukturalnym dla dopalania ciężkich węglowodorów: Badania procesów transportu i reakcji chemicznej oraz opracowanie modelu matematycznego reaktora
kierownik dr hab. A. Kołodziej, Instytut Inżynierii Chemicznej PAN (Gliwice), główny wykonawca J. Łojewska


PB/KBN/3T09C/046/27 (2004-2006)
Nanokompozytowy katalizator na metalowym wypełnieniu strukturalnym do niskotemperaturowego dopalania węglowodorów w gazach odlotowych: nowa metoda preparatyki katalizatora na podłożu stałym.
kierownik J. Łojewska


PB/KBN/3T09B/01927 (2004-2007)
Badania reakcji otrzymywania stężonej formaliny metodą utleniania metylalu
kierownik prof. J. Wasilewski, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej (Blachownia), główny wykonawca J. Łojewska


PB/KBN/3T08E/07527 (2004-2007)
Optymalizacja przebiegu fibrylacji włókien celulozowych w procesie mielenia
kierownik prof. K. Przybysz, Politechnika Łódzka, wykonawca J. Łojewska


grant rozwojowy MNI (2006-2008)
Syntetyczne receptory molekularne dla potrzeb diagnostyki i nanotechnologii
koordynator prof. G. Schroeder, wykonawca J. Łojewska


grant badawczy MNSW N209144736 (2009-2011)
Katalizatory cienkowarstwowe wytwarzane metodą nakładania w zimnej plazmie do reaktorów strukturalnych
kierownik prof. J. Tyczkowski, Politechnika Łódzka, główny wykonawca J. Łojewska


grant badawczy MNSW NN 209 119 137 (2009-2011)
Entropowe kryteria oceny reaktorów strukturalnych
kierownik dr hab. A. Kołodziej, Instytut Inżynierii Chemicznej PAN (Gliwice)główny wykonawca J. Łojewska


grant aparaturowy 370/FNiTP/158/2009 (2009-2010)
Reaktor katalityczny z układem analizy gazów, konfokalny mikroskop ramanowski z wyposażeniem, spektrometr FTIR w wyposażeniem
kierownik J. Łojewska


Międzynarodowe Projekty Doktorskie FNP (2009-2012)
High mass transport catalytic systems to control emissions from biogas fuelled engines
promotor J. Łojewska, doktorant mgr Przemysław Jodłowski

Wieloletni Program Rządowy na lata 2000-2008
Kwaśny Papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych
kierownik prof. Andrzej Barański


C22 Nr 1/DSP/2007 (2002-2008)
Stworzenie i rozwój kompleksowego systemu kształcenia wyspecjalizowanych kadr do realizacji programu masowego odkwaszania i wzmacniania papieru poprzez studia doktoranckie, staże naukowe, prace dyplomowe, studia podyplomowe
kierownik prof. Andrzej Barański


projekt EVK4–2002–20010, EU Thematic Network (2003-2006)
Metals in Paper (MIP)
uczestnicy prof. A. Barański, T. Łojewski


PB/KBN//04/T09B/031/24 (2003-2005)
Naukowe podstawy ochrony niszczejących druków. Kinetyka hydrolizy celulozy
kierownik prof. Andrzej Barański


6PR UE, 006584 (2005-2008)
PaperTreat – Evaluation of mass deacidification processes
koordynator dr J. Kolar, National and University Library, Lubljana; wykonawca T. Łojewski


Akcja COST D42 (2006-2010)
EnviArt – Chemical Interactions between Cultural Artefacts and Indoor Environment
przedstawiciel Polski T. Łojewski


grant promotorski MNSW (2008-2009)
Chromatografia żelowa jako narzędzie w chemii konserwatorskiej do badania celulozy
kierownik J. Łojewska


dofinans. udziału w COST D42, MNiSW (2008-2010)
Materiał opakowaniowy z kontrolą mikroklimatu – ograniczenie wpływu lotnych zanieczyszczeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz stabilizacja wilgotności dla bezpiecznego przechowywania dóbr kultury na podłożu papierowym
kierownik J. Łojewska


projekt badawczy w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego PL0267 (2009-2011)
Bezpośrednie monitorowanie odkształceń tkanin w celu ochrony zabytkowych obiektów tekstylnych i podobrazi
kierownik dr Ł. Bratasz, Muzeum Narodowe w Krakowie, Zespół Kinetyki – wykonawcy


Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 11/03/2009/FWK (2009-2011)
Opracowanie kasety konserwatorskiej dla bezpiecznej ekspozycji chorągwi jedwabnych
koordynacja projektu M. Ozga, Zamek Królewski na Wawelu, Zespół Kinetyki – wykonawcy