Aparatura badawcza

Wybór dostępnej w naszym laboratorium aparatury

Nasze Pracownie na Wydziale Chemii UJ specjalizują się w metodach spektroskopii in situoperando do badań powierzchni materiałów, w szczególności katalizatorów heterogenicznych w realnym czasie pracy. Intensywnie rozwijana jest również gałąź związana z chemią konserwatorską i badaniem obiektów dziedzictwa kulturowego. Posiadamy zaawansowane metody do analiz stanu zdegradowania materiałów m.in. na bazie polimerów naturalnych (papier, tkaniny).

Pracownia przyjmuje zlecenia analiz katalizatorów i włókien z przemysłu, instytucji kultury, archiwów oraz jednostek naukowo-badawczych, z wykorzystaniem przedstawionej aparatury. Wykonujemy prace zlecone dla różnych firm zainteresowanych kompleksowymi badaniami, jak i tymi związanymi z pojedynczymi pomiarami.

Zapraszamy do zapoznania się z wyposażeniem naszych pracowni i do kontaktu z nami!

Spektroskopia / Mikroskopia w modzie operando i in-situ

 spektrometr in-situ UV-ViS

Rozwinięta konfiguracja układu pozwala na prowadzenie badań w różnych trybach pracy stosując jedno stanowisko pomiarowe:

  • standardowy pomiar w warunkach ambient w zakresie (200-250 do 800-1000 nm) ze sferą całkującą;
  • pomiar temperaturowy w zakresie VIS (400-800) przy zastosowaniu układu z obiektywem;
  • pomiar temperaturowy w zakresie UV-VIS-NIR przy zastosowaniu sondy temperaturowej.

Czytaj więcej…

Konfokalny mikroskop ramanowski
sprzężony z mikroskopem sił atomowych

W wersji in situoperando przyrząd służy do określania struktury powierzchni katalizatorów na bazie tlenków metali (azotków i węglików) oraz produktów przejściowych reakcji. Możliwe jest określanie struktur materiałów z wykorzystaniem szerokiej gamy linii laserowych, profilowanie i mapowanie powierzchni materiałów.

Czytaj więcej…

Mikroskop sił atomowych – AFM

Przy zastosowaniu mikroskopu sil atomowych można badać strukturę powierzchni próbek zarówno przewodzących jak i nieprzewodzących w kilku trybach: bezkontaktowym oraz pośrednim. Sprzężony układ AFM oraz mikroRaman, można wykorzystać do analizy składu oraz struktury (topografii) dokładnie tego samego miejsca na powierzchni próbek jednorodnych jak również heterogenicznych (np. katalizatory strukturalne).

Czytaj więcej…

Konfokalny mikroskop ramanowski

W wersji in situoperando przyrząd służy do określania struktury powierzchni katalizatorów na bazie tlenków metali (azotków i węglików) oraz produktów przejściowych reakcji. Możliwe jest określanie struktur materiałów z wykorzystaniem szerokiej gamy linii laserowych, profilowanie i mapowanie powierzchni materiałów.

Czytaj więcej…

FT-Raman

W wersji in situoperando przyrząd służy do analizy produktów przejściowych reakcji na powierzchni katalizatorów. W warunkach otoczenia przyrząd służy do analiz ciał stałych.

Czytaj więcej…

Spektrometr FT-IR z mikroskopem

W wersji in situoperando przyrząd służy do analizy produktów przejściowych reakcji na powierzchni katalizatorów.

Czytaj więcej…

Charakterystyka materiałów

SEC-UV-VIS/MALLS/RI

Zestaw chromatograficzny pozwala na wyznaczenie w szerokim zakresie (100 – 10 000 000 g/mol) rozkładów mas cząsteczkowych celulozy oraz polimerów syntetycznych rozpuszczalnych w THF. Ponadto, wykonywane są pomiary rozkładów mas cząsteczkowych białek w zakresie 15 000 – 150 000 g/mol.

Czytaj więcej…

Spektrometr UV-Vis

Spektrometr ze sferą integrująca pozwala na rejestrację widm ciał stałych dla płaskich próbek rozpraszających światło. Aparatura może być wykorzystywana w badaniach m.in. degradacji papieru, jedwabiu i barwników na różnych podłożach, a także powierzchni katalizatorów.

Czytaj więcej…

Kamera hiperspektralna

Obrazowanie hiperspektralne (Hyperspectral imaging, HSI) pozwala uzyskiwać cenne dane analityczne w sposób bezkontaktowy, dla całego obiektu, niezależnie od jego wymiarów (od mikro do makro skali).

Czytaj więcej…

Charakterystyka właściwości katalitycznych

Reaktor bezgradientowy

Reaktor bezgradientowy zintegrowany z wagą.

Czytaj więcej…

Zestaw do charakterystyki katalizatorów

Zestaw do charakterystyki katalizatorów:

  • wielkoseryjne testowanie aktywności katalitycznej badanych materiałów (high throughput analysis)
  • charakterystyka zdolności sorpcyjnych oraz porowatości katalizatorów

Czytaj więcej…

Reaktor przepływowy

Reaktor przepływowy badanie kinetyki reakcji Reaktor do prowadzenia reakcji chemicznych w przepływie gazów, umożliwia badania w szerokim zakresie temperatur (25-1000 C). Posiada kontroler temperatury. Wykorzystywany z zewnętrznymi detektorami.

Czytaj więcej…

Spektrometry

Spektrometr mas fazy gazowej Cirrus™2

Cirrus ™ 2 jest narzędziem do monitorowania i analizy gazów i mieszanin gazowych oraz zanieczyszczeń śladowych gazów procesowych on-line; oparów rozpuszczalnika; węglowodorów; składników atmosfery i gazów nieorganicznych (w tym korozyjnych); freonów i gazów szlachetnych.

Czytaj więcej…

Spektrometr typu FAIMS

Spektrometr typu FAIMS (ang. Field Asymmetric Ion Mobility Spectrometer) Spektrometr ruchliwości jonów w silnym polu elektrycznym.

Czytaj więcej…

DESI-MS

Układ bezpośredniego podawania próbki typu Desorption Electrospray Ionization do spektrometru masowego Bruker Esquire 6000 pozwala na jonizację i wprowadzenie próbki do spektrometru masowego wprost z powierzchni badanego ciała stałego.

Czytaj więcej…

Modyfikacja materiałów

Elektroprzędzarka z modułem kontroli atmosfery

Elektroprzędzenie umożliwia wytwarzanie nanowłókien z roztworów polimerów. Stosowane mogą być rozpuszczalniki wodne oraz organiczne. Możliwe jest przędzenie jednorodnych włókien oraz typu rdzeń-powłoka (core-shell).

Czytaj więcej…

Komora i generator plazmy niskotemperaturowej pod obniżonym ciśnieniem

W ostatnich latach plazma nietermiczna przy obniżonym ciśnieniu lub w pobliżu ciśnienia atmosferycznego przyciągnęła zainteresowanie ze względu na jej zastosowanie przy wielu rozwijających się technologiach. Plazma nietermiczna może służyć sterylizacji, oczyszczaniu powierzchni oraz modyfikacji powierzchni.

Czytaj więcej…

Aparatura do pracy z materiałami biologicznymi

Komory laminarne

Komory laminarne praca w warunkach sterylnych ESCO PCR cabinet (o pionowym przepływie powietrza).

Czytaj więcej…

Komory klimatyczne

Komora służy do przeprowadzania postarzania temperaturowego z kontrolą wilgotności względnej. Możliwe jest prowadzenie testów w warunkach sterylnych.

Czytaj więcej…

Mikroskopy optyczne

Badania mikropróbek

Czytaj więcej…

Badania właściwości papieru i druku

Liczba podwójnych zgięć

Własności mechaniczne papieru.

Czytaj więcej…

Zrywarka

Badanie właściwości mechanicznych papieru.

Czytaj więcej…

Miernik wilgotności

Miernik wilgotności w podczerwieni FIBRO (precyzyjny pomiar wilgotności próbek stałych na odległość, również przez szklaną ścianę naczynia)

Czytaj więcej…

Microfadeometer

Microfadeometer – urządzenie do punktowego badania odporności na działanie światła z jednoczesnym pomiarem zmiany barwy (microfadeometer lub light-ageing fiber-optics reflection spectroscopy)

Czytaj więcej…

Hunterlab

Urządzenie służące do pomiaru barw.

Czytaj więcej…

Wagosuszarka

Wyznaczanie zawartości wody z dokładnością do 1 mg.

Czytaj więcej…