Wybór dostępnej w naszym laboratorium aparatury

Aparatura badawcza

Nasze Pracownie na Wydziale Chemii UJ to wyspecjalizowane laboratoria, które koncentrują się na metodach spektroskopii in situ i operando w czasie rzeczywistym w badaniach powierzchni materiałów, ze szczególnym naciskiem na katalizatory heterogeniczne. Jesteśmy również zaangażowani w badania związane z chemią konserwatorską i dziedzictwem kulturowym. Posiadamy zaawansowane narzędzia do analizy stanu degradacji różnych materiałów, takich jak polimery naturalne (papier, tkaniny).

Konfokalny mikroskop ramanowski sprzężony z mikroskopem sił atomowych

W modzie in situ i operando przyrząd służy do określania struktury powierzchni katalizatorów na bazie tlenków metali (np. azotków i węglików) oraz produktów przejściowych reakcji. Możliwe jest określanie struktur materiałów z wykorzystaniem szerokiej gamy linii laserowych, profilowanie i mapowanie powierzchni.

Spektrometr FT-IR z mikroskopem

W modzie in situ i operando przyrząd służy do analizy produktów przejściowych reakcji na powierzchni katalizatorów, oraz innych analiz oddziaływań cząsteczek sond z badaną powierzchnią. Szereg przystawek umożliwia badania temperaturowo zależne, w kontrolowanej atmosferze i różnych modach IR.

FT-Raman

W wersji in situoperando przyrząd służy do analizy produktów przejściowych reakcji na powierzchni katalizatorów. W warunkach otoczenia przyrząd służy do analiz ciał stałych.

Mikroskop sił atomowych – AFM

Przy zastosowaniu mikroskopu sil atomowych można badać strukturę powierzchni próbek zarówno przewodzących jak i nieprzewodzących w kilku trybach: bezkontaktowym oraz pośrednim. Sprzężony układ AFM oraz mikroRaman, można wykorzystać do analizy składu oraz struktury (topografii) dokładnie tego samego miejsca na powierzchni próbek jednorodnych jak również heterogenicznych (np. katalizatory strukturalne).

Spektrometr in-situ UV-ViS

Rozwinięta konfiguracja układu pozwala na prowadzenie badań w różnych trybach pracy stosując jedno stanowisko pomiarowe:

  • standardowy pomiar w warunkach ambient w zakresie (200-250 do 800-1000 nm) ze sferą całkującą;
  • pomiar temperaturowy w zakresie VIS (400-800) przy zastosowaniu układu z obiektywem;
  • pomiar temperaturowy w zakresie UV-VIS-NIR przy zastosowaniu sondy temperaturowej.

SEC-UV-VIS/MALLS/RI

Zestaw chromatograficzny pozwala na wyznaczenie w szerokim zakresie (100 – 10 000 000 g/mol) rozkładów mas cząsteczkowych celulozy oraz polimerów syntetycznych rozpuszczalnych w THF. Ponadto, wykonywane są pomiary rozkładów mas cząsteczkowych białek w zakresie 15 000 – 150 000 g/mol.

Kamera hiperspektralna

Obrazowanie hiperspektralne (Hyperspectral imaging, HSI) pozwala uzyskiwać cenne dane analityczne w sposób bezkontaktowy, dla całego obiektu, niezależnie od jego wymiarów (od mikro do makro skali).

Zestaw do charakterystyki katalizatorów

Zestaw do charakterystyki katalizatorów:

  • wielkoseryjne testowanie aktywności katalitycznej badanych materiałów (high throughput analysis)
  • charakterystyka zdolności sorpcyjnych oraz porowatości katalizatorów

Reaktor bezgradientowy i przepływowy

Reaktor bezgradientowy zintegrowany z wagą oraz reaktor z usypanym złożem katalizatora do pomiarów wydajności reakcji chemicznych. Reaktor do prowadzenia reakcji chemicznych w przepływie gazów, umożliwia badania w szerokim zakresie temperatur (25-1000 C). Posiada kontroler temperatury. Wykorzystywany z zewnętrznymi detektorami.

Spektrometr mas fazy gazowej Cirrus™2

Cirrus ™ 2 jest narzędziem do monitorowania i analizy gazów i mieszanin gazowych oraz zanieczyszczeń śladowych gazów procesowych on-line; oparów rozpuszczalnika; węglowodorów; składników atmosfery i gazów nieorganicznych (w tym korozyjnych); freonów i gazów szlachetnych.

Spektrometr typu FAIMS

Spektrometr typu FAIMS (ang. Field Asymmetric Ion Mobility Spectrometer) Spektrometr ruchliwości jonów w silnym polu elektrycznym.

DESI-MS

Układ bezpośredniego podawania próbki typu Desorption Electrospray Ionization do spektrometru masowego Bruker Esquire 6000 pozwala na jonizację i wprowadzenie próbki do spektrometru masowego wprost z powierzchni badanego ciała stałego.

Elektroprzędzarka z modułem kontroli atmosfery

Elektroprzędzenie umożliwia wytwarzanie nanowłókien z roztworów polimerów. Stosowane mogą być rozpuszczalniki wodne oraz organiczne. Możliwe jest przędzenie jednorodnych włókien oraz typu rdzeń-powłoka (core-shell).

Komora i generator plazmy niskotemperaturowej pod obniżonym ciśnieniem

W ostatnich latach plazma nietermiczna przy obniżonym ciśnieniu lub w pobliżu ciśnienia atmosferycznego przyciągnęła zainteresowanie ze względu na jej zastosowanie przy wielu rozwijających się technologiach. Plazma nietermiczna może służyć sterylizacji, oczyszczaniu powierzchni oraz modyfikacji powierzchni.

Inny drobny sprzęt

Komory laminarne

Komory laminarne praca w warunkach sterylnych ESCO PCR cabinet (o pionowym przepływie powietrza).

Komory klimatyczne

Komora służy do przeprowadzania postarzania temperaturowego z kontrolą wilgotności względnej. Możliwe jest prowadzenie testów w warunkach sterylnych.

Mikroskopy optyczne

Badania mikropróbek.

Wagosuszarka i wagi laboratoryjne

Wyznaczanie zawartości wody z dokładnością do 1 mg.

Urządzenia do badania właściwości papieru i druku

Liczba podwójnych zgięć, zrywarka