Our projects

Learn about the research projects performed by our team, over the past years we have obtained funding for our ideas from institutions such as the National Science Centre, the Polish Science Foundation, the Financial Mechanism of the European Economic Area and the Norwegian Financial Mechanism, and previously grants from the Ministry of Higher Education or the Polish Science Fund.

Heterogeneous catalysis

Our main field of research, has resulted in numerous projects and collaborations with academic institutions and industry

Conservation chemistry

We are building awareness of the scientific approach to solving problems in the conservation of art and heritage objects

Ongoing projects:

2023

 

2017-2015

Narodowe Centrum Nauki, SONATA12, 2016/23/D/ST5/00451
Nanoceluloza+nanocząstki metali. Synteza i badania funkcjonalizowanej nanocelulozy w kierunku immobilizacji nanocząstek metali.
leader dr Dominika Pawcenis

Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM 10, no. 2015/19/N/ST8/00181
Opracowanie technik spektroskopowej analizy powierzchni do badania zależności pomiędzy strukturą i aktywnością katalizatorów. Badania in situ, operando i obrazowanie AFM/Raman
leader mgr Damian K. Chlebda

Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM 12, no. 2016/23/N/ST8/01522
Hierarchiczne projektowanie katalizatorów dopalania metanu na bazie metalowych nośników strukturalnych
leader mgr inż Ewelina Salamon

Wawel Royal Castle – State Art Collections in the framework of the Programme for the Promotion of Cultural and Artistic Diversity in the European Cultural Heritage co-financed by the EEA Financial Mechanism 2009-2014 and the Norwegian Financial Mechanism no. 15d/II/2013/PL09; 01.04.2015 – 30.04.2016
Wielokulturowa Rzeczpospolita w czasach Zygmunta Augusta
dr hab. Joanna Łojewska; dr Monika Koperska; dr Jacek Bagniuk; mgr Dominika Pawcenis; mgr Damian Chlebda

Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM 7, 2014/13/N/ST4/04089
Opracowanie metody analiz rozkładu mas cząsteczkowych fibroiny za pomocą chromatografii żelowej
leader mgr Dominika Pawcenis


2014-2010

Narodowe Centrum Nauki, OPUS5,  2013/09/B/ST8/00171
Od centrum aktywnego do reaktora: projektowanie aktywności katalizatorów z tlenków metali dla nośników strukturalnych o wysokich parametrach transportu masy i ciepła
leader dr hab. Joanna Łojewska

Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM2, 2011/03/N/ST8/05129
Projektowanie aktywnych nanostruktur katalitycznych na nośnikach w postaci struktur krótkokanałowych do dopalania metanu i węglowodorów – mechanizm i kinetyka reakcji
leader mgr inż Przemysław Jodłowski

Research grant MNSW NN 523556638 (2010-2013)
Strukturalny reaktor do dopalania lotnych związków organicznych oparty na nanokompozytowym katalizatorze tlenkowym – alternatywa dla monolitów ceramicznych z metalami szlachetnymi
leader J. Łojewska

Research grant NN 209 438639 (2010-2014)
Nanokompozytowy strukturalny katalizator do usuwania tlenków azotu z turbin biogazowych
manager J. Łojewska

Project POMOST FNP (2010-2014)
High performance nanocomposite catalyst for structured reactors. Utilization of exhaust gases from biogas turbines
leader J. Łojewska

Narodowe Centrum Nauki, PRELUDUM1, 2011/01/N/ST4/03604
Metody spektroskopii operando i in situ do badania mechanizmu degradacji polipeptydów na przykładzie fibroiny
supervisor J. Łojewska, PhD student mgr Monika Koperska

2011/03/N/ST8/05129
Projektowanie aktywnych nanostruktur katalitycznych na nośnikach w postaci struktur krótkokanałowych do dopalania metanu i węglowodorów – mechanizm i kinetyka reakcji
supervisor J. Łojewska

COST participation grant FA0904 (2011-2013)
Aktywny materiał opakowaniowy. Ograniczenie aktywności drobnoustrojów i usuwanie lotnych związków organicznych w opakowaniach z żywnością poprzez wykorzystanie nanocząstek srebra rozproszonych w matrycy zeolitowej do powlekania lub wypełniania papieru
leader J. Łojewska

COST Action FA0904 (2011-2014)
Eco-sustainable Food Packaging Based on Polymer Nanomaterials
Polish representative J. Łojewska

SPB 811/N-COST/2010/0 do COST FA0904 (2011-2014)
Eco-sustainable Food Packaging Based on Polymer Nanomaterials
leader J. Łojewska

2011/03/B/ST8/05455 (2012-2015)
Piany stałe jako efektywny nośnik katalizatora – badania podstawowe transportu pędu, ciepła i masy
principal investigator – J. Łojewska

2009-2000

PB/KBN/03/T09C/016/26 (2003-2006)
Nowy reaktor katalityczny z wypełnieniem strukturalnym dla dopalania ciężkich węglowodorów: Badania procesów transportu i reakcji chemicznej oraz opracowanie modelu matematycznego reaktora
leader A. Kołodziej, Ph.D., Institute of Chemical Engineering PAS (Gliwice), principal investigator J. Łojewska


PB/KBN/3T09C/046/27 (2004-2006)
Nanokompozytowy katalizator na metalowym wypełnieniu strukturalnym do niskotemperaturowego dopalania węglowodorów w gazach odlotowych: nowa metoda preparatyki katalizatora na podłożu stałym.
leader J. Łojewska


PB/KBN/3T09B/01927 (2004-2007)
Badania reakcji otrzymywania stężonej formaliny metodą utleniania metylalu
Leader Prof. J. Wasilewski, Institute of Heavy Organic Synthesis (Blachownia), principal investigator J. Łojewska


PB/KBN/3T08E/07527 (2004-2007)
Optymalizacja przebiegu fibrylacji włókien celulozowych w procesie mielenia
Leader Prof. K. Przybysz, Technical University of Łódź, investigator J. Łojewska


MNI development grant (2006-2008)
Syntetyczne receptory molekularne dla potrzeb diagnostyki i nanotechnologii
coordinator prof. G. Schroeder, Investigator J. Łojewska


MNSW research grant N209144736 (2009-2011)
Katalizatory cienkowarstwowe wytwarzane metodą nakładania w zimnej plazmie do reaktorów strukturalnych
Leader Prof. J. Tyczkowski, Technical University of Łódź, principal investigator J. Łojewska


MNSW NN research grant 209 119 137 (2009-2011)
Entropowe kryteria oceny reaktorów strukturalnych
Leader Dr. A. Kołodziej, Institute of Chemical Engineering PAS (Gliwice) Principal investigator J. Łojewska


Apparatus grant 370/FNiTP/158/2009 (2009-2010)
Reaktor katalityczny z układem analizy gazów, konfokalny mikroskop ramanowski z wyposażeniem, spektrometr FTIR w wyposażeniem
leader J. Łojewska


FNP International Doctoral Projects (2009-2012)
High mass transport catalytic systems to control emissions from biogas fuelled engines
supervisor J. Łojewska, PhD student Przemysław Jodłowski

Multiannual Government Programme 2000-2008
Kwaśny Papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych
leader prof. Andrzej Barański


C22 Nr 1/DSP/2007 (2002-2008)
Stworzenie i rozwój kompleksowego systemu kształcenia wyspecjalizowanych kadr do realizacji programu masowego odkwaszania i wzmacniania papieru poprzez studia doktoranckie, staże naukowe, prace dyplomowe, studia podyplomowe
leader prof. Andrzej Barański


project EVK4–2002–20010, EU Thematic Network (2003-2006)
Metals in Paper (MIP)
participants prof. A. Barański, T. Łojewski


PB/KBN//04/T09B/031/24 (2003-2005)
Naukowe podstawy ochrony niszczejących druków. Kinetyka hydrolizy celulozy
leader prof. Andrzej Barański


6PR UE, 006584 (2005-2008)
PaperTreat – Evaluation of mass deacidification processes
coordinator dr J. Kolar, National and University Library, Lubljana; executive T. Łojewski


COST Action D42 (2006-2010)
EnviArt – Chemical Interactions between Cultural Artefacts and Indoor Environment
Polish representative T. Łojewski


MNSW promoter grant (2008-2009)
Chromatografia żelowa jako narzędzie w chemii konserwatorskiej do badania celulozy
leader J. Łojewska


for participation in COST D42, MNiSW (2008-2010)
Materiał opakowaniowy z kontrolą mikroklimatu – ograniczenie wpływu lotnych zanieczyszczeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz stabilizacja wilgotności dla bezpiecznego przechowywania dóbr kultury na podłożu papierowym
leader J. Łojewska


research project under the European Economic Area Financial Mechanism PL0267 (2009-2011)
Bezpośrednie monitorowanie odkształceń tkanin w celu ochrony zabytkowych obiektów tekstylnych i podobrazi
leader dr Ł. Bratasz, National Museum in Krakow, Kinetics Team – performers


Cultural Exchange Fund under the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism, 11/03/2009/FWK (2009-2011)
Opracowanie kasety konserwatorskiej dla bezpiecznej ekspozycji chorągwi jedwabnych
Project coordination M. Ozga, Wawel Royal Castle, Kinetics Team – contractors