Prace dyplomowe

Najnowsze wiadomości o możliwości podjęcia badań w ramach proponowanych tematów oraz archiwum prac dyplomowych realizowanych w Zespole w ostatnich latach. Proponujemy jedynie prace badawcze, realizowane w laboratorium – stawiamy na praktyczne zdobywanie wiedzy przez studentów.


Aktualne propozycje prac dyplomowych:

Prace licencjackie:

 1. brak

Prace magisterskie:

 1. brak

Nowe informacje pojawią się na początku roku akademickiego 2020-21!

Zrealizowane prace dyplomowe:

Dostęp do pełnych tekstów rozpraw doktorskich, prac magisterskich oraz licencjackich zapewniany jest przez jednostkę na stronie Repozytorium UJ oraz Archiwum Prac Uniwersytetu Jagiellońskiego (dla prac, których autor wyraził zgodę na publikacje).

ROZPRAWY DOKTORSKIE

2018-2015

PRACE MAGISTERSKIE

2016

2014

 • Wykorzystanie obrazowania hiperspektralnego do oceny efektów dezynfekcji obiektów plazmą niskotemperaturową (Damian Chlebda, 2014)
 • Badania kinetyki katalitycznego dopalania metanu z gazów odlotowych silników na biogaz z wykorzystaniem reaktora bezgradientowego (Elżbieta Kulpa, 2013)

2013-2009

 • Zastosowanie układu sprzężonych mikroskopów AFM i Raman do analizy powierzchni materiałów katalitycznych (Adrian Drożdż, 2013)
 • Wpływ warunków środowiskowych na degradację włókien z tkanin zabytkowych (Bartosz Białasik, 2011)
 • Wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych do identyfikacji barwników (Danuta Rafałko, 2011)
 • Odkwaszanie papieru z wykorzystaniem aminosilanów (Przemysław Kruk, 2010)
 • Atmosfera autonomiczna dla ochrony wrażliwych dzieł sztuki i materiałów archiwalnych (Sabina Kościelniak, 2010)
 • Wykorzystanie sorbentów dla zabezpieczania obiektów zabytkowych przed kwaśnymi zanieczyszczeniami powietrza (Anna Dziedzicka, 2010)
 • Zastosowanie opraw o kontrolowanej atmosferze dla ochrony dzieł sztuki wrażliwych na fotodegradację (Roman Gołąb, 2010)
 • Impact of an oxygen lean atmosphere on the degradation of selected dyes for protection of Witkacy’s drawings: A method for spectroscopic identification of unknown dye compounds (Phil Kenneth Cook, 2010)
 • Application of vibrational spectroscopy techniques and capillary electrophoresis for paper degradation study (Monika Koperska, 2009)
 • Wykorzystanie spektroskopii fotoakustycznej w chemii konserwatorskiej (Jacek Bagniuk, 2009)
 • Analiza postępu degradacji papieru w zanieczyszczonej atmosferze (Milena Czerwiak, 2008)
 • Fotodegradacja pigmentów (Anna Lambrecht, 2008)

PRACE LICENCJACKIE

2019

 • Preparatyka zeolitów podstawianych srebrem na nośnikach celulozowych w zastosowaniach do opatrunków
 • Opracowanie parametrów kinetycznych reakcji dopalania metanu na katalizatorach kobaltowych promowanych palladem osadzonych na nośnikach strukturalnych

2015

 • Poszukiwania optymalnych soli do rozpuszczania jedwabiu dla pomiarów wiskozymetrycznych. (Gabriela Grześ)

2013-2009

 • Analiza możliwości wykorzystania modyfikowanego dwutlenku tytanu jako fotokatalizatora utleniania lotnych związków organicznych w temperaturze pokojowej (Iwona Mieszczak, 2013)
 • Punktowe starzenie światłem sprzężone ze spektrometrią odbiciową – nowa technika badania trwałości materiałów (Alicja Majda, 2013)
 • Zastosowanie laserowo indukowanej spektroskopii emisyjnej w analizie atramentów żelazowo-galusowych (Wojciech Piś, 2013)
 • Modyfikowane materiały zeolitowe jako bioaktywny wypełniacz papieru (Patrycja Łach, 2012)
 • Wpływ dezynfekcji promieniowaniem gamma na trwałość papieru (Joanna Świder, 2011)
 • Wykorzystanie aminosilanów w konserwacji papieru (Barbara Rzepka, 2011)
 • Analiza materiałów kryjących prowadzona techniką CE/MS jako narzędzie zwalczania przestępstw przeciwko dokumentom (Grzegorz Kowalczyk, 2011)
 • Wykorzystanie spektroskopii mobilności jonów dla monitorowania stężeń NO2 (Justyna Koźma, 2011)
  Badanie barwników pochodzenia naturalnego metodą spektrometrii mas (Mariola Gruszka, 2011)
 • Zastosowanie wiskozymetrii do badań degradacji jedwabiu (Justyna Walczak, 2011)
 • Analiza światłotrwałości barwników i pigmentów w atmosferze beztlenowej (Kinga Rzezicka, 2011)
 • Analiza współczesnych papierów drukarkowych jako narzędzie zwalczania przestępstw przeciwko dokumentom (Ewelina Sosin, 2011)
 • Badania barwników pochodzenia naturalnego metodą spektrometrii mas (Monika Łukasz, 2010)
 • Ciecze jonowe – nowe, przyjazne dla środowiska rozpuszczalniki celulozy (Maciej Simek, 2010)
 • Wykorzystanie chemicznych metod analizy do badania grup karbonylowych na zdegradowanej celulozie (Artur Jachimowski, 2009)
 • Badanie płynu odkwaszającego oraz efektów odkwaszania druków techniką Neschen (Przemysław Kruk, 2009)

2014

 • Korelacje między strukturą i aktywnością katalizatorów zeolitowych do selektywnej redukcji tlenków azotu.
 • Synteza katalizatorów zeolitowych do redukcji tlenków azotu z powietrza.
 • Kinetyka selektywnej redukcji tlenków azotu na katalizatorach zeolitowych.