Patenty

Patenty i zgłoszenia patentowe

Wszelkie dane pochodzą ze strony internetowej Urzędu Patentowego RP i są publicznie dostępne

kontakt w sprawie komercjalizacji
Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ
Podmioty zainteresowane wdrożeniem bądź uzyskaniem informacji o możliwościach nawiązania współpracy zapraszamy do jednostki CITTRU UJ.

Patenty

(wraz z odnośnikiem do strony UP):

Pat.229348 - Modyfikowany materiał nanokompozytowy, sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie

Numer zgłoszenia: P.411409
Numer prawa wyłącznego: Pat.229348
Nazwa/tytuł: Modyfikowany materiał nanokompozytowy, sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie
Data zgłoszenia: 2015-02-27
Twórca/Twórcy:

 • JOANNA ŁOJEWSKA, Kraków, PL
 • TOMASZ ŁOJEWSKI, Kraków, PL
 • JACOB L. THOMAS, Götenborg, SE
 • ROMAN J. JĘDRZEJCZYK, Kraków, PL
 • DOMINIKA PAWCENIS, Kraków, PL
 • BARBARA GIL, Kraków, PL
 • JAKUB M. MILCZAREK, Łódź, PL
 • KATARZYNA TURNAU, Kraków, PL
 • ANDRZEJ KOŁODZIEJ, Czekanów, PL

Ujawniono materiał nanokompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych oparty na celulozie wypełnianej mineralnym wypełniaczem (zeolitem) podstawianym srebrem, charakteryzujący się tym, że wypełniacz mineralny stanowi zeolity typu Y, zaś srebro występuje w formie związanej z matrycą zeolitową w postaci kationów i nanocząstek srebra zredukowanego, zwłaszcza w proporcji 1:1, a zawartość srebra w zeolicie nie przekracza 1% wagowego, natomiast materiał poza właściwościami przeciwdrobnoustrojowymi wykazuje również właściwości sorpcyjne i utleniające katalityczne potwierdzone w temperaturze pokojowej bez dostępu powietrza; a także sposób wytwarzania takiego materiału oraz jego zastosowanie do opakowywania roślin, dzieł sztuki, archiwów, zabytków a także żywności, środków farmaceutycznych oraz karmy dla zwierząt.

Pat.228387 - Materiał nanokompozytowy oraz jego zastosowanie.

Numer zgłoszenia: P.408177
Numer prawa wyłącznego: Pat.228387
Nazwa/tytuł: Materiał nanokompozytowy oraz jego zastosowanie.
Data zgłoszenia: 2014-05-09
Twórca/Twórcy:

 • JOANNA ŁOJEWSKA, Kraków, PL
 • TOMASZ ŁOJEWSKI, Kraków, PL
 • JACOB L. THOMAS, Kraków, PL
 • ROMAN J. JĘDRZEJCZYK, Kraków, PL
 • DOMINIKA PAWCENIS, Kraków, PL
 • JAKUB M. MILCZAREK, Łódź, PL
 • BARBARA GIL, Kraków, PL
 • ANDRZEJ KOŁODZIEJ, Gliwice, PL

Przedmiotem wynalazku jest materiał nanokompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych oparty na celulozie wypełnianej mineralnym wypełniaczem (zeolitem) podstawianym jonami srebra, charakteryzujący się tym, że wypełniacz mineralny stanowią zeolity typu Y, jony srebra zaś występują w formie związanej z matrycą zeolitową w postaci kationów. Zawartość srebra zawiera się w przedziale od 1 do 2% wagowych, a materiał poza właściwościami przeciwdrobnoustrojowymi wykazuje również właściwości sorpcyjne. Ujawniono też sposób wytwarzania takiego materiału oraz jego zastosowanie do opakowywania roślin, dzieł sztuki, archiwów, zabytków a także żywności, środków farmaceutycznych oraz karmy dla zwierząt.

Pat.232648 - Stolik podciśnieniowy do wytwarzania arkuszy materiałów nanokompozytowych

Numer zgłoszenia: P.420287
Numer prawa wyłącznego: Pat.232648
Nazwa/tytuł: Stolik podciśnieniowy do wytwarzania arkuszy materiałów nanokompozytowych
Data zgłoszenia: 2017-01-24
Twórca/Twórcy:

 • ROMAN JĘDRZEJCZYK, Kraków, PL
 • DAMIAN CHLEBDA, Brzączowice, PL
 • PRZEMYSŁAW JODŁOWSKI, Kraków, PL

Przedmiotem zgłoszenia jest stolik podciśnieniowy do wytwarzania arkuszy materiałów nanokompozytowych zawierający obudowę (1) oraz umieszczoną na niej część wierzchnią, przy czym obudowa (1) zawiera zasadniczo prostopadłościenną ramę, tworzącą pustą przestrzeń, z umieszczoną na niej płytą, której utworzono szereg otworów przelotowych, przy czym pusta przestrzeń w ramie połączona jest za pośrednictwem rury (6) z układem podciśnienia, przy czym w pustej przestrzeni wewnętrznej obudowy (1) umieszczono grodź, nachyloną względem powierzchni poziomej, a część wierzchnia zawiera co najmniej dwie ramki (8), umieszczone jedna nad drugą, przy czym pomiędzy ramkami (8) rozciągnięta jest tkanina hydrofobowa (9), rozmieszczona zasadniczo nad szeregiem otworów przelotowych.

Pat.217586 - Sposób wytwarzania cienkiej warstwy materiału katalitycznego na podłożach z mate...

Numer zgłoszenia: P.389387
Numer prawa wyłącznego: Pat.217586
Nazwa/tytuł: Sposób wytwarzania cienkiej warstwy materiału katalitycznego na podłożach z materiału przewodzącego prąd elektryczny
Data zgłoszenia: 2009-10-27
Twórca/Twórcy:

 • JACEK TYCZKOWSKI, Łódź, PL
 • RYSZARD KAPICA, Łódź, PL
 • JOANNA ŁOJEWSKA, Kraków, PL
 • ANDRZEJ KOŁODZIEJ, Czekanów, PL

Sposób wytwarzania cienkiej warstwy materiału katalitycznego na podłożach z materiału przewodzącego prąd elektryczny, zwłaszcza na siatkach metalowych stosowanych jako wypełnienie reaktorów strukturalnych do usuwania szkodliwych lotnych związków chemicznych z gazów odlotowych polega na tym, że podłoże, na którym ma być wytworzona warstwa, poddaje się wpierw obróbce wstępnej powodującej rozwinięcie jego powierzchni, po czym umieszcza się podłoże na elektrodzie “gorącej" lub jako jedną z elektrod, korzystnie jako elektrodę “gorącą", niskociśnieniowego reaktora plazmowego i poddaje działaniu plazmy generowanej przy wyładowaniu jarzeniowym o częstotliwości akustycznej lub częstotliwości radiowej, stosując jako gaz roboczy mieszaninę gazu inertnego i gazowego nośnika tlenu, zaś jako prekursor związek metaloorganiczny metalu przejściowego lub mieszaninę związków metaloorganicznych metali przejściowych, w postaci pary. Podłoże wraz z naniesioną warstwą katalityczną ewentualnie poddaje się wygrzewaniu przy dostępie powietrza.

Zgłoszenia patentowe:

(wraz z odnośnikiem do strony UP)

P.420396 - Sposób hybrydowej podziemnej, egzergicznej utylizacji metanu z powietrza wentyla...

Numer zgłoszenia: P.420396
Nazwa/Tytuł: Sposób hybrydowej podziemnej, egzergicznej utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego wyrobisk górniczych i ich klimatyzacji
Twórca/Twórcy:

 • DANIEL BORSUCKI , Mikołów, PL
 • JOANNA ŁOJEWSKA , Kraków, PL
 • EUGENIUSZ KRAUSE , Pszczyna, PL
 • TADEUSZ WIDUCH , Katowice, PL
 • JACEK SKIBA , Tychy, PL
 • BARTŁOMIEJ JURA , Katowice, PL
 • JANUSZ KUBOK , Katowice, PL

Sposób hybrydowej podziemnej, egzergicznej utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego wyrobisk górniczych z wykorzystaniem powstałego ciepła do klimatyzacji wyrobisk podziemnych charakteryzuje się tym, że na drodze odprowadzenia zużytego powietrza (B) z rejonu eksploatacyjnego zabudowuje się zespół urządzeń, w którym jako pierwsze na drodze zużytego powietrza jest zainstalowane urządzenie odpylające (1) z wentylatorem, z którego to urządzenia powietrze oczyszczone z cząstek stałych jest kierowane do reaktora katalitycznego (2), w którym odbywa się egzotermiczny proces utylizacji metanu, a część energii cieplnej powstałej w trakcie utylizacji jest przetwarzana w urządzeniu przetwarzającym ciepło w chłód (3) w wodę lodową, która rurociągami jest transportowana do urządzeń chłodniczych (4, 5, 6) zabudowanych w wyrobisku na drodze prądu świeżego powietrza (A) płynącego do rejonu eksploatacyjnego, przy czym przepływ powietrza przez zespół urządzeń (1, 2, 3) jest wymuszany przez wentylator (7).

P.417276 - Sposób otrzymywania katalizatora tlenkowego

Numer zgłoszenia: P.417276
Nazwa/Tytuł: Sposób otrzymywania katalizatora tlenkowego
Twórca/Twórcy:

 • PRZEMYSŁAW JODŁOWSKI, Kraków, PL
 • ROMAN JĘDRZEJCZYK, Kraków, PL
 • DAMIAN CHLEBDA, Brzączowice, PL
 • ANNA DZIEDZICKA, Chrzanów, PL

Przedmiotem zgłoszenia jest sposób otrzymywania katalizatora tlenkowego, obejmujący sporządzenie zawiesiny nanocząstek prekursora fazy aktywnej z użyciem pola ultradźwiękowego, nanoszenie i immobilizowanie nanocząstek prekursora na nośnik, a następnie suszenie i kalcynowanie nośnika z immobilizowanym na nim prekursorem fazy aktywnej, charakteryzuje się tym, że odtleniony roztwór reakcyjny, zawierający rozpuszczone w wodzie sole chromu(III), poddaje się działaniu fal ultradźwiękowych o mocy od 70 – 100 W, częstotliwości 20 kHz, amplitudzie od 60 do 100%, w temperaturze od 10 do 60°C przez okres od 15 do 60 minut, przy czym w procesie sonikacji stosuje się nieciągłe w czasie oddziaływanie ultradźwięków na roztwór reakcyjny, gdzie poszczególne przedziały czasu oddziaływania ultradźwiękami trwają przez 2 do 5 min., zaś przerwy pomiędzy nimi wynoszą 20 do 50% a korzystnie 30 do 40% czasu oddziaływania ultradźwiękami. Ponadto do roztworu wprowadza się, najpóźniej w podczas sonikacji, alkohol o liczbie atomów węgla od 1 do 4, korzystnie etanol, w takiej ilości by jego stężenie wynosiło 1 – 3% obj., po czym otrzymaną w wyniku oddziaływania fal ultradźwiękowych nanosuspensję zawierającą jony Cr3+, Cr2+ oraz metaliczne formy chromu, nanosi się na nośnik.

P.418768 - Sposób wytwarzania na metalicznym podłożu warstwy katalitycznego nośnika z tlenk...

Numer zgłoszenia: P.418768
Nazwa/Tytuł: Sposób wytwarzania na metalicznym podłożu warstwy katalitycznego nośnika z tlenku cyrkonu(IV)
Twórca/Twórcy:

 • PRZEMYSŁAW JODŁOWSKI, Kraków, PL
 • ROMAN JĘDRZEJCZYK, Kraków, PL
 • DAMIAN CHLEBDA, Brzączowice, PL
 • ANNA DZIEDZICKA, Chrzanów, PL

Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania na metalicznym podłożu warstwy katalitycznego nośnika z tlenku cyrkonu(IV), w którym to sposobie na aktywowane metaliczne podłoże z utworzoną na nim warstwą tlenków nanosi się zol, zawierający tlenek cyrkonu(IV), suszy naniesioną warstwę i następnie kalcynuje, przy czym w procesie preparowania zolu używa się n-propanolanu cyrkonu(IV) jako prekursora ZrO2, a ponadto lodowatego kwasu octowego, wody i substancji stabilizujących zol, takich jak glikole, charakteryzuje się tym, że tlenek cyrkonu(IV) zawarty w zolu nanoszonym na metaliczne podłoże stanowi produkt procesu, w którym roztwór o stężeniu 1 – 2,5 mol/dm3 n-propanolanu cyrkonu(IV) rozpuszczonego w n-propanolu, z dodatkiem lodowatego kwasu octowego w ilości 50 – 65% obj. w odniesieniu do objętości roztworu n-propanolanu cyrkonu(IV), poddaje się działaniu pola ultradźwiękowego (ultradźwięków) o mocy 60 – 100 W i częstotliwości 20 kHz i utrzymując temperaturę układu w zakresie 10 do 60°C, wprowadza się do niego małymi porcjami wodę dejonizowaną w ilości 10 – 15% obj. w przeliczeniu na całkowitą objętość układu, przy czym wodę zaczyna wprowadzać się korzystnie po 20 min. od zapoczątkowania oddziaływania ultradźwiękami na układ. Operację oddziaływania ultradźwiękami na roztwór układ prowadzi się przez okres 25 do 60 min. przy nieciągłych w czasie seriach, gdzie poszczególne przedziały czasu oddziaływania ultradźwiękami trwają przez 1 do 5 min., a przerwy między nimi 1 do 3 min.

P.422053 - Sposób otrzymywania katalizatora zeolitowego zawierającego cząstki miedzi lub je...

Numer zgłoszenia: P.422053
Nazwa/Tytuł: Sposób otrzymywania katalizatora zeolitowego zawierającego cząstki miedzi lub jej tlenku, zastosowanie ultradźwięków w sposobie wytwarzania katalizatora zeolitowego oraz jego zastosowanie w reakcji selektywnej katalitycznej redukcji SCR
Twórca/Twórcy:

 • ROMAN JĘDRZEJCZYK, Kraków, PL
 • ANNA DZIEDZICKA, Chrzanów, PL
 • DAMIAN CHLEBDA, Brzączowice, PL
 • PRZEMYSŁAW JODŁOWSKI, Kraków, PL
 • ŁUKASZ KUTERASIŃSKI, Włoszczowa, PL

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania katalizatora zeolitowego, zawierającego cząstki metalu, przy czym sposób obejmuje etapy: a) syntezy zeolitu, b) kontaktowania zeolitu ze źródłem cząstek metali, c) prowadzenia wymiany jonowej zeolitów w obecności pola ultradźwiękowego, d) suszenia katalizatora, e) kalcynacji katalizatora. W etapie trzecim (c) do roztworu wprowadzany jest związek organiczny zdolny do tworzenia wolnych rodników, a sonikację prowadzi się w interwałach czasowych, gdzie działanie fal ultradźwiękowych na roztwór nie jest ciągłe, przy czym stosunek czasu oddziaływania fal ultradźwiękowych do czasu przestoju wynosi od 5:1 do 1:1 ([min]:[min]). Niniejsze zgłoszenie dotyczy również katalizatora zeolitowego, zawierającego cząstki metalu otrzymywanego powyższym sposobem oraz zastosowania ultradźwięków w wytwarzaniu katalizatorów zeolitowych, zawierających cząstki metali i zastosowania katalizatora w reakcji selektywnej katalitycznej redukcji SCR.