SEC-UV-VIS/MALLS/RI

SEC-UV-VIS/MALLS/RI

  • Post by:
  • 27 listopada 2012
  • Comments off

Rozkład mas cząsteczkowych

Zestaw chromatograficzny pozwala na wyznaczenie w szerokim zakresie (100 – 10 000 000 g/mol) rozkładów mas cząsteczkowych celulozy oraz polimerów syntetycznych rozpuszczalnych w THF. Ponadto, wykonywane są pomiary rozkładów mas cząsteczkowych białek w zakresie 15 000 – 150 000 g/mol.

Detektor refraktometryczny jest wyposażony w 512 fotodiod umieszczonych liniowo za kuwetą pomiarową, co znacznie zwiększa dokładność wykonywanych pomiarów w porównaniu z tradycyjnymi detektorami refraktometrycznymi posiadającymi dwie fotodiody, oraz niewielką kuwetę pomiarową (objętość 7.4 μl), co przekłada się na minimalne poszerzenie pasm i lepszą stabilność temperaturową badanej próbki. Zakupione urządzenie pracuje przy tej samej długości fali (658 nm), co posiadany detektor wielokątowego rozpraszania światła laserowego Dawn Heleos (firmy Wyatt Technology). Umożliwi to wyznaczenie inkrementu współczynnika załamania światła (dn/dc) dla analizowanych próbek polimerowych. Wartość dn/dc pozwoli z kolei na obliczenie bezwzględnej wartości średniej masy cząsteczkowej ze wzoru Rayleigh’a w oparciu o pomiar intensywności światła rozproszonego. Ma to szczególnie istotne znaczenie w przypadku badania polimerów, dla których wartości dn/dc przy konkretnej długości fali oraz temperatury nie są opisane w literaturze.


Parametry:

  • Zestaw WATERS Breeze z autosamplerem i detektorami RI oraz UV/VIS
  • Wielokątowy detektor rozpraszania światła laserowego (MALLS), model Dawn Heleos prod. WYATT
  • Różnicowy detektor refraktometryczny Optilab T-rEX, prod. Wyatt Technology
  • Chromatograf cieczowy WGE dr Bures z detektorem RI


Categories: