Prace licencjackie

Płyny

 • Analiza możliwości wykorzystania modyfikowanego dwutlenku tytanu jako fotokatalizatora utleniania lotnych związków organicznych w temperaturze pokojowej (Iwona Mieszczak, 2013)
 • Punktowe starzenie światłem sprzężone ze spektrometrią odbiciową – nowa technika badania trwałości materiałów (Alicja Majda, 2013)
 • Zastosowanie laserowo indukowanej spektroskopii emisyjnej w analizie atramentów żelazowo-galusowych (Wojciech Piś, 2013)
 • Modyfikowane materiały zeolitowe jako bioaktywny wypełniacz papieru (Patrycja Łach, 2012)
 • Wpływ dezynfekcji promieniowaniem gamma na trwałość papieru (Joanna Świder, 2011)
 • Wykorzystanie aminosilanów w konserwacji papieru (Barbara Rzepka, 2011)
 • Analiza materiałów kryjących prowadzona techniką CE/MS jako narzędzie zwalczania przestępstw przeciwko dokumentom (Grzegorz Kowalczyk, 2011)
 • Wykorzystanie spektroskopii mobilności jonów dla monitorowania stężeń NO2 (Justyna Koźma, 2011)
 • Badanie barwników pochodzenia naturalnego metodą spektrometrii mas (Mariola Gruszka, 2011)
 • Zastosowanie wiskozymetrii do badań degradacji jedwabiu (Justyna Walczak, 2011)
 • Analiza światłotrwałości barwników i pigmentów w atmosferze beztlenowej (Kinga Rzezicka, 2011)
 • Analiza współczesnych papierów drukarkowych jako narzędzie zwalczania przestępstw przeciwko dokumentom (Ewelina Sosin, 2011)
 • Badania barwników pochodzenia naturalnego metodą spektrometrii mas (Monika Łukasz, 2010)
 • Ciecze jonowe – nowe, przyjazne dla środowiska rozpuszczalniki celulozy (Maciej Simek, 2010)
 • Wykorzystanie chemicznych metod analizy do badania grup karbonylowych na zdegradowanej celulozie (Artur Jachimowski, 2009)
 • Badanie płynu odkwaszającego oraz efektów odkwaszania druków techniką Neschen (Przemysław Kruk, 2009)