Prace doktorskie

Obecnie realizowane prace doktorskie:

 1. mgr Anna Rogulska, Wykorzystanie metod in situoperando do badań katalizatorów z tlenków metali w reakcjach utleniania i redukcji.
 2. mgr Magdalena Chrzan, Badania ilościowe i jakościowe centrów aktywnych katalizatorów tlenkowych za pomocą metod in situoperando spektroskopii w podczerwieni
 3. mgr inż. Ewelina Salamon, Opracowanie katalizatora strukturalnego na bazie tlenków metali do dopalania metanu z gazów odlotowych

Zrealizowane prace doktorskie:

 1. mgr Damian Chlebda, Rozwój i zastosowanie metod in situoperando spektroskopii molekularnej i mikroskopii sił atomowych do badań katalizatorów tlenkowych.
 2. mgr inż. Joanna Kryca, Reaktor strukturalny do selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu: projektowanie katalizatora, badania transportu masy i kinetyki reakcji
 3. mgr Dominika Pawcenis, Zastosowanie chromatografii wykluczania molekularnego do analiz polimerów naturalnych.
 4. mgr inż. Roman Jędrzejczyk , Materiały zeolitowe jako wypełnienia inteligentnych opakowań żywności. Badanie właściwości absorpcyjnych, katalitycznych i mikrobiologicznych.
 5. mgr Arkadiusz Knapik, Zastosowanie metod spektroskopowych in situ oraz operando do analiz strukturalnych katalizatorów i badań mechanizmów reakcji.
 6. mgr inż. Przemysław Jodłowski, Katalityczne reaktory strukturalne o wysokich parametrach transportu masy do usuwania lotnych związków organicznych
 7. mgr Jacek Bagniuk, Opracowanie nowych metod spektroskopii w podczerwieni do bezinwazyjnej lub mikroinwazyjnej analizy obiektów zabytkowych.
 8. mgr Monika Koperska, Degradacja włókien naturalnych zawartych w obiektach zabytkowych – mechanizm i inhibicja.